Deelname aan samenwerkingsverband – Béta en Techniek doe je samen!

Onlangs ontving ik deze brief. Prachtig om als ondernemer de kans te grijpen om samen met het onderwijs de belangstelling voor beta en techniek in basis- en voortgezet onderwijs te ontwikkelen.

============================================
Geachte heer/mevrouw,

Wij zouden u willen uitnodigen als partner in een samenwerkingsverband, waarin scholen voor basis- en voorgezet onderwijs, bedrijven en overheidsinstanties en Saxion zullen deelnemen met als doel het verbeteren van het bèta en techniek onderwijs.

Vorig jaar is Saxion, in samenwerking met de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim, een initiatief gestart om onderzoek naar effectief bèta en techniekonderwijs te subsidiëren. Dit initiatief is verwezenlijkt in een onderzoekscentrum, het Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CETO). Het CETO heeft zich als doel gesteld leeromgevingen te ontwerpen en te onderzoeken, die gericht zijn op het verbeteren van houdingen, kennis en vaardigheden op het gebied van bèta- en techniekonderwijs.

In dit kader wil het kenniscentrum onderwijsinnovatie van Saxion een samenwerkingsverband Bèta en techniek doe je samen! opzetten, waarin leraren samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties leeractiviteiten gaan ontwikkelen. Het gaat dan om activiteiten waarin leerlingen leren om met elkaar authentieke problemen op te lossen binnen het domein van bèta en techniek. De doelgroepen zijn bovenbouw basisonderwijs en brugklassen voortgezet onderwijs. Met dit project willen we de samenwerking tussen scholen, de Saxion en bedrijven versterken. We willen leerlingen laten ontdekken hoe aantrekkelijk en veelzijdig techniek is door in contact te komen met het bedrijfsleven en door zelf bij te dragen aan ontwikkeling en verbeteringen van producten en/of services.

Het kenniscentrum onderwijsinnovatie is op het moment bezig met het opstellen van een aanvraag (zie de bijlage voor een samenvatting) voor het verkrijgen van subsidie bij CETO om dit project uit te kunnen voeren. Wij zijn daartoe op zoek naar een aantal basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die graag willen meewerken aan dit project en als partner willen fungeren in het samenwerkingsverband.

Wat betekent het voor de scholen die willen meedoen aan het project?
In het voortraject wordt tijdens een brainstormsessie gekeken naar de precieze invulling van de aanvraag, het samenwerkingsverband en het onderzoek dat we gaan uitvoeren. Tijdens het project zullen leraren in samenwerking met deelnemers uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties leeractiviteiten gaan ontwikkelen. Vervolgens voeren groepen leerlingen de leeractiviteiten uit en zullen zij aan levensechte problemen werken die betekenisvol zijn in het domein van bèta en techniek. Leraren die deelnemen aan dit project zullen zich dus ook professionaliseren op het gebied van het organiseren en begeleiden van dit type innovatief leren. Het kenniscentrum zal bijdragen aan het verzorgen van workshops, bijeenkomsten, het mede-ontwikkelen van de leeractiviteiten en het doen van onderzoek naar de effectiviteit van de ontwikkelde leeractiviteiten.

Hoe lang duurt het traject?
De aanvraag wordt ingediend op 1 september a.s.. Als de aanvraag wordt gehonoreerd dan begint het project op 1 oktober 2013. De duur van het traject is een jaar.

Wat moet u doen als u interesse hebt?
Als u interesse hebt kunt contact opnemen met Laurence Guérin per mail l.j.f.guerin@saxion.nl of per telefoon 0650433821 om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak zal het project nader worden toegelicht en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens dr. Patrick Sins, lector daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van het kenniscentrum onderwijsinnovatie

drs. Laurence Guérin, kenniskringlid van het lectoraat daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van het kenniscentrum onderwijsinnovatie

Contactpersonen:
drs. Laurence Guérin
kenniskringlid lectoraat daltononderwijs en onderwijsvernieuwing
Academie Pedagogiek & Onderwijs, Saxion, Deventer
E-mail: l.j.f.guerin@saxion.nl

=====================

Bijlage: Samenvatting van het project

Bèta en Techniek doe je samen!

Korte beschrijving: Een essentiële vaardigheid die in bèta- en techniekonderwijs geleerd moet worden, is multidisciplinair en doelgericht samenwerken in het oplossen van technische problemen. Het verbeteren en ontwikkelen van producten of technologieën wordt meestal in teams gedaan waarin professionals uit diverse disciplines samenwerken. Om bèta- en techniekonderwijs aantrekkelijk en motiverend te maken is het belangrijk dat leraren passende leercontexten ontwerpen, leercontexten waarin hun leerlingen samenwerken aan het oplossen van technische problemen, en dat leraren hun leerlingen hierbij adequaat ondersteunen. Ons onderzoek richt zich op de professionalisering van leraren op dit punt. We willen leraren bekwamen in het ontwerpen, stimuleren en begeleiden van onderwijs in groepsgewijs technische problemen oplossen (GTPO). In een design-based benadering ontwikkelen en evalueren we een omgeving voor leraren (PO en VO) waarin zij leren om zelf doeltreffende leeromgevingen GTPO te maken en GPTO te begeleiden. Om te zorgen voor authentieke, levensechte opdrachten en contexten zullen hierbij representanten van bedrijven en gemeenten uit de regio worden betrokken.
Doel: Doel van het project is het aantrekkelijker en motiverender maken van bèta- en techniekonderwijs door professionalisering van leraren. Leraren bekwamen in het ontwerpen, stimuleren en begeleiden van onderwijs in groepsgewijs technische problemen oplossen (GTPO), onderwijs waarin leerlingen gezamenlijk authentieke opdrachten verrichten.
Aanpak: Om leraren bij te scholen wordt ten eerste de beschikbare kennis over leren groepsgewijs problemen oplossen geïnventariseerd en ontsloten. Ten tweede wordt deze kennis samen met leraren vertaald naar toepassing in bèta en techniek ten behoeve van de eigen onderwijspraktijk. In dit kader leren de leraren al doende om GPTO-onderwijs te ontwikkelen en uit te proberen. Voor het samenstellen van authentieke opdrachten en het creëren van authentieke contexten zoeken de leraren (aanvankelijk onder begeleiding) samenwerking met of steun en inspiratie bij bedrijven en gemeenten in de regio. In het buitenland zijn met deze manier van leraren bijscholen (leraren bijscholing gekoppeld aan samen met leraren onderwijs ontwerpen op het domein van group problem solving in sciences) al goede ervaringen opgedaan. We maken gebruik van de bevindingen van de betreffende experts.
Opbrengsten: De opbrengsten van het project zijn drievoudig: (1) we evalueren het project door gebruik te maken van de systematiek van ontwerponderzoek; we evalueren het ontwerpen van bijscholing m.b.t. GPTO en de leeractiviteiten en de toepassingen in de eigen onderwijspraktijk. We evalueren ook de opbrengsten van het project op leraren- en leerlingenniveau (motivatie, kennis en inzichten en attituden m.b.t. bèta en techniek); (2) De scholen die meegewerkt hebben in dit project fungeren als ambassadeurs en experts om nieuwe scholen te werven en daar vergelijkbare innovaties te ondersteunen (leerkrachten/docenten leren van elkaar); (3) wetenschappelijke kennis met betrekking tot GTPO wordt vergroot middels publicaties in internationale tijdschriften.

Dit bericht is geplaatst in Business, Onderwijs, Toekomst. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.