Minoren Leren Innoveren / Top Talent Development

Als crewmember ben ik betrokken bij de minor leren innoveren / top talent development. Van september 2016 tot en met februari 2017 hebben we 24 studenten afkomstig van diverse opleidingsrichtingen. Naast de 24 bedrijven hebben we weer 9 prachtige bedrijven waaruit de studenten kunnen kiezen. De studenten zullen in multidisciplinaire-teams van 3 personen aan het innovatieproject van hun opdrachtgever werken.

Potentiële bedrijven voor het eerste semester 2016/2017:

Uw bedrijf ook laten participeren? Onderstaande info geeft antwoord op enkele vragen. Ik maak natuurlijk graag een afspraak om het een en ander toe te lichten.

Minor Leren Innoveren / Top Talent Development

Saxion maakt met het aanvullende studieprogramma ‘Leren Innoveren-Top Talent Development’ werk van innovatie. Dat doen we door met studenten concrete ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen en uitwerken van vernieuwingen voor (groepen) bedrijven en deze met elkaar te verbinden. Gemotiveerde studenten bieden nieuwe ideeën en waardevolle kennis maar bovenal jonge energie. Op een open en creatieve wijze ontrafelen zij samen met ervaren experts uw innovatievraagstukken.

Innovatie

Onder innovatie verstaan we het verbeteren van bedrijfsprocessen en het vermarkten van vernieuwende producten en/of diensten. Middels incrementele of radicale innovatie producten maken en/of diensten creëren, als antwoord op de nationale en internationale concurrentie. Het studieprogramma levert dan ook een tastbare bijdrage aan innovatieve bedrijven in de regio Oost. ‘Leren innoveren-Top Talent Development’ zorgt daarmee voor een aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs door bedrijf, student én adviseur met elkaar te verbinden.

‘Leren Innoveren-Top Talent Development’ gaat twee keer per jaar van start: in februari en september. Tijdens dit studieprogramma, in onderwijs termen ‘minor’ genaamd, staan twee of drie studenten uw bedrijf 17 weken lang bij. Op belangrijke punten is de gehele groep studenten beschikbaar om met u mee te denken.

Wat betekent de minor voor u? 

Heeft u een uitdagend vraagstuk op het gebied van innovatie, waar u en uw medewerkers onvoldoende aan toe komen? We komen graag bij u langs om te kijken of de studenten van de minor ‘Leren Innoveren-Top Talent Development’ iets kunnen betekenen. Gaan we met elkaar in zee dan worden aan ieder project twee of drie studenten gekoppeld vanuit verschillende disciplines. Samen met u werken ze naar een vooraf af te spreken resultaat toe. We verwachten van de studenten dat zij minimaal twee dagen per week bij u in het bedrijf aan het werk zijn. Daarnaast bent u, als projecteigenaar, goed te bereiken voor vragen en sparringsmomenten. Per bedrijf vragen wij een bijdrage van € 250,- . Aan het begin van iedere nieuwe minorperiode maken we een gezamenlijke start met bedrijven, studenten en begeleiders. We eindigen ook weer gezamenlijk, om de opbrengsten van de projecten en ervaringen te vieren.

 

Het Lectoraat Kennisinnovatief Ondernemerschap zorgt voor de organisatie en uitvoering van deze minor. Wij ondernemen een groot aantal activiteiten om innovatie, ondernemendheid en ondernemerschap te stimuleren. Dat doen we met onderwijs, advisering, coaching, netwerken en onderzoek.

 

Gepost in Business, Onderwijs | Reacties staat uit voor Minoren Leren Innoveren / Top Talent Development

Sight

Sight

Gepost in Geen categorie | Reacties staat uit voor Sight

Strategische marketing in Suriname

Enkele weken geleden ben ik benaderd om strategische marketing te geven voor een MBA opleiding in Suriname. Het opleidingsinstituut Polytechnisch College (PTC), dat een samenwerking heeft met TSM Businessschool, heeft mij hiervoor benaderd.

Aan de hand van de volgende presentaties heb ik de studenten door de module strategische marketing heen geleid.

Gepost in Geen categorie | Reacties staat uit voor Strategische marketing in Suriname

Me

Gepost in Geen categorie | Reacties staat uit voor Me

Durf je zelf te zijn

http://youtu.be/SnAyr0kWRGE

 

Gepost in Business | Reacties staat uit voor Durf je zelf te zijn

Shift Happens

Gepost in Geen categorie | Reacties staat uit voor Shift Happens

Waarde creatie

Waarde creatie

Gepost in Business | Reacties staat uit voor Waarde creatie

The future is near

Gepost in Business | Reacties staat uit voor The future is near

#MLIDD Online interactievormen #7-1

Graag kom ik middels deze bijdrage aan mijn weblog nog even terug op mlidd-online-interactievormen. In deze blog is met name de didactiek uitgewerkt. Graag neem ik u mee in een ICT instrument dat ik met enige regelmaat inzet.

In de vorige blog ben ik al ingegaan op instructie geven, ervaren van leren en beoordelen. Hoe gebruik ik Facebook bij deze drie elementen. Hierbij moet opgemerkt worden dat ik veelal voor een groep studenten een aparte Facebookgroep aanmaak.

Instructie geven:
In de Facebookgroep plaats ik een opdracht. Dit is veelal een leesopdracht aangevuld met een inspiratievideo die ik van Vimeo, Youtube of Ted haal. Bij de opdracht wordt ook een deadline gesteld. De docent kan, tijdens de periode dat de opdracht gemaakt moet worden, een controlevraag online stellen of de studenten de opdracht begrijpen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen de student op een centrale plaats vragen stellen en reageren op de vragen van (mede) studenten. Ook kan de student de opdracht nalezen. Dit 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voor de docent zit het voordeel er in dat, als studenten reageren op elkaars vragen, dat deze de regie kan houden. Het beantwoorden van elkaars vragen is meteen het bruggetje naar het ervaren van leren.

Ervaren van leren:
De student kan op een eigen kozen moment, de opdracht bestuderen en uitvoeren. Studenten die beweren een ochtendmens te zijn, doen dit ’s morgens, avondmensen doen dit dan ’s avonds. Het internet zit vol met informatie, de student kan deze informatie erbij pakken waardoor er meerder uitwerkingen mogelijk zullen zijn.

beoordelen:
Elke student zal individueel een uitwerking inleveren. Dat kan per sessie verschillen. Op dit moment kies ik er persoonlijk nog niet voor om dit ook in de groep te doen. Redenen hiervoor zijn dat studenten met een achterstand mogelijk weer inspiratie kunnen putten uit de ingeleverde items van een medestudent. Dit wordt ook wel het ‘meelifteffect’ genoemd. Aan de andere kant, alles is digitaal en studenten zullen zonder interventie van de facebookgroep ook informatie met elkaar gaan delen. Dit gebeurt echter op individueel niveau. Frequente ‘meelifters’ zullen dan ook individueel worden aangepakt.

De eindbeoordeling zal veel inspanning van de docent kosten. Wat mogelijk is, en dat ben ik deels aan het onderzoeken, of er op de manier zoals bovenstaande is beschreven, een peer-beoordeling mogelijk is. In PROOF, staan handvaten voor de docent om met peer-beoordelingen, of te wel peerassessements om te gaan. Een peer-beoordeling is geen doel opzicht, maar moet eeen bijdrage leveren aan de leerervaring. Hiermee zijn we weer aangekomen bij het ervaren van leren.

Resumerend:
Persoonlijk werk ik graag met Facebook voor onderwijsopdrachten. Dit om de volgende redenen:
– Facebook is een social media tool dat door 9 op de 10 jongeren gebruikt wordt, aldus Newcom (2012)
– Met Facebook kun men koppelingen maken naar andere (social media) tools;
– Facbook is zonder verdere instructies makkelijk te gebruiken door studenten;
– Facebookgroepen zijn af te schermen voor derden waardoor de studenten ‘veilig’ kunnen werken;
– Opdrachten zijn 247 (24 uur per dag, 7 dagen in de week) te raadplegen;
– De student kan centraal vragen stellen;
– Studenten kunnen reageren op elkaars inbreng;
– De docent kan online controle vragen stellen;
– De docent kan individuele berichten sturen;
– De docent kan op de antwoorden van vragen reageren;
– Bij een discussie kan de docent mee discussiëren;
– De docent houdt de regie.

Inspiratiebronnen:
http://www.socialmediameetlat.nl/pdf/newcom.pdf
http://www.surf.nl/nl/bijeenkomsten/Documents/PROOF_deliverable_leidraad-voor-docenten.pdf

Gepost in Master, Master Leren & Innoveren | Reacties staat uit voor #MLIDD Online interactievormen #7-1

Deelname aan samenwerkingsverband – Béta en Techniek doe je samen!

Onlangs ontving ik deze brief. Prachtig om als ondernemer de kans te grijpen om samen met het onderwijs de belangstelling voor beta en techniek in basis- en voortgezet onderwijs te ontwikkelen.

============================================
Geachte heer/mevrouw,

Wij zouden u willen uitnodigen als partner in een samenwerkingsverband, waarin scholen voor basis- en voorgezet onderwijs, bedrijven en overheidsinstanties en Saxion zullen deelnemen met als doel het verbeteren van het bèta en techniek onderwijs.

Vorig jaar is Saxion, in samenwerking met de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim, een initiatief gestart om onderzoek naar effectief bèta en techniekonderwijs te subsidiëren. Dit initiatief is verwezenlijkt in een onderzoekscentrum, het Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CETO). Het CETO heeft zich als doel gesteld leeromgevingen te ontwerpen en te onderzoeken, die gericht zijn op het verbeteren van houdingen, kennis en vaardigheden op het gebied van bèta- en techniekonderwijs.

In dit kader wil het kenniscentrum onderwijsinnovatie van Saxion een samenwerkingsverband Bèta en techniek doe je samen! opzetten, waarin leraren samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties leeractiviteiten gaan ontwikkelen. Het gaat dan om activiteiten waarin leerlingen leren om met elkaar authentieke problemen op te lossen binnen het domein van bèta en techniek. De doelgroepen zijn bovenbouw basisonderwijs en brugklassen voortgezet onderwijs. Met dit project willen we de samenwerking tussen scholen, de Saxion en bedrijven versterken. We willen leerlingen laten ontdekken hoe aantrekkelijk en veelzijdig techniek is door in contact te komen met het bedrijfsleven en door zelf bij te dragen aan ontwikkeling en verbeteringen van producten en/of services.

Het kenniscentrum onderwijsinnovatie is op het moment bezig met het opstellen van een aanvraag (zie de bijlage voor een samenvatting) voor het verkrijgen van subsidie bij CETO om dit project uit te kunnen voeren. Wij zijn daartoe op zoek naar een aantal basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die graag willen meewerken aan dit project en als partner willen fungeren in het samenwerkingsverband.

Wat betekent het voor de scholen die willen meedoen aan het project?
In het voortraject wordt tijdens een brainstormsessie gekeken naar de precieze invulling van de aanvraag, het samenwerkingsverband en het onderzoek dat we gaan uitvoeren. Tijdens het project zullen leraren in samenwerking met deelnemers uit het bedrijfsleven en overheidsinstanties leeractiviteiten gaan ontwikkelen. Vervolgens voeren groepen leerlingen de leeractiviteiten uit en zullen zij aan levensechte problemen werken die betekenisvol zijn in het domein van bèta en techniek. Leraren die deelnemen aan dit project zullen zich dus ook professionaliseren op het gebied van het organiseren en begeleiden van dit type innovatief leren. Het kenniscentrum zal bijdragen aan het verzorgen van workshops, bijeenkomsten, het mede-ontwikkelen van de leeractiviteiten en het doen van onderzoek naar de effectiviteit van de ontwikkelde leeractiviteiten.

Hoe lang duurt het traject?
De aanvraag wordt ingediend op 1 september a.s.. Als de aanvraag wordt gehonoreerd dan begint het project op 1 oktober 2013. De duur van het traject is een jaar.

Wat moet u doen als u interesse hebt?
Als u interesse hebt kunt contact opnemen met Laurence Guérin per mail l.j.f.guerin@saxion.nl of per telefoon 0650433821 om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak zal het project nader worden toegelicht en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens dr. Patrick Sins, lector daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van het kenniscentrum onderwijsinnovatie

drs. Laurence Guérin, kenniskringlid van het lectoraat daltononderwijs en onderwijsvernieuwing van het kenniscentrum onderwijsinnovatie

Contactpersonen:
drs. Laurence Guérin
kenniskringlid lectoraat daltononderwijs en onderwijsvernieuwing
Academie Pedagogiek & Onderwijs, Saxion, Deventer
E-mail: l.j.f.guerin@saxion.nl

=====================

Bijlage: Samenvatting van het project

Bèta en Techniek doe je samen!

Korte beschrijving: Een essentiële vaardigheid die in bèta- en techniekonderwijs geleerd moet worden, is multidisciplinair en doelgericht samenwerken in het oplossen van technische problemen. Het verbeteren en ontwikkelen van producten of technologieën wordt meestal in teams gedaan waarin professionals uit diverse disciplines samenwerken. Om bèta- en techniekonderwijs aantrekkelijk en motiverend te maken is het belangrijk dat leraren passende leercontexten ontwerpen, leercontexten waarin hun leerlingen samenwerken aan het oplossen van technische problemen, en dat leraren hun leerlingen hierbij adequaat ondersteunen. Ons onderzoek richt zich op de professionalisering van leraren op dit punt. We willen leraren bekwamen in het ontwerpen, stimuleren en begeleiden van onderwijs in groepsgewijs technische problemen oplossen (GTPO). In een design-based benadering ontwikkelen en evalueren we een omgeving voor leraren (PO en VO) waarin zij leren om zelf doeltreffende leeromgevingen GTPO te maken en GPTO te begeleiden. Om te zorgen voor authentieke, levensechte opdrachten en contexten zullen hierbij representanten van bedrijven en gemeenten uit de regio worden betrokken.
Doel: Doel van het project is het aantrekkelijker en motiverender maken van bèta- en techniekonderwijs door professionalisering van leraren. Leraren bekwamen in het ontwerpen, stimuleren en begeleiden van onderwijs in groepsgewijs technische problemen oplossen (GTPO), onderwijs waarin leerlingen gezamenlijk authentieke opdrachten verrichten.
Aanpak: Om leraren bij te scholen wordt ten eerste de beschikbare kennis over leren groepsgewijs problemen oplossen geïnventariseerd en ontsloten. Ten tweede wordt deze kennis samen met leraren vertaald naar toepassing in bèta en techniek ten behoeve van de eigen onderwijspraktijk. In dit kader leren de leraren al doende om GPTO-onderwijs te ontwikkelen en uit te proberen. Voor het samenstellen van authentieke opdrachten en het creëren van authentieke contexten zoeken de leraren (aanvankelijk onder begeleiding) samenwerking met of steun en inspiratie bij bedrijven en gemeenten in de regio. In het buitenland zijn met deze manier van leraren bijscholen (leraren bijscholing gekoppeld aan samen met leraren onderwijs ontwerpen op het domein van group problem solving in sciences) al goede ervaringen opgedaan. We maken gebruik van de bevindingen van de betreffende experts.
Opbrengsten: De opbrengsten van het project zijn drievoudig: (1) we evalueren het project door gebruik te maken van de systematiek van ontwerponderzoek; we evalueren het ontwerpen van bijscholing m.b.t. GPTO en de leeractiviteiten en de toepassingen in de eigen onderwijspraktijk. We evalueren ook de opbrengsten van het project op leraren- en leerlingenniveau (motivatie, kennis en inzichten en attituden m.b.t. bèta en techniek); (2) De scholen die meegewerkt hebben in dit project fungeren als ambassadeurs en experts om nieuwe scholen te werven en daar vergelijkbare innovaties te ondersteunen (leerkrachten/docenten leren van elkaar); (3) wetenschappelijke kennis met betrekking tot GTPO wordt vergroot middels publicaties in internationale tijdschriften.

Gepost in Business, Onderwijs, Toekomst | Reacties staat uit voor Deelname aan samenwerkingsverband – Béta en Techniek doe je samen!